Flights of Fancy

Familie der Flammev. E.-H. Hohenstein
a.d. Fliederknospe v. Steuben
a.d. Falina II v. Wie Ibikus
a.d. St.-Pr.-St. Famina III v. Athlet
1

Zuchtgedanken